biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa. In simple terms,Abbaa Alangaa is head of the judiciary. Seerota biyya keenyaa irratti xiyyeffatuun Afan oromotiin dhimmota seeraa garagaraa isiniif dhiyeessina. Dabalataan, beeksisa kennuun dura, abbootii qabiyyee lafa gadi-lakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan haammatu dha. Bilisummaa abbaa seerummaa Heeñaan mirkanaaye hojii irra oolchuuf bulchiinsi abbootii see- raa dhiibbaa qaama mootummaa yookiin abbaa taayitaa kamiyyuu irraa haala bilisa ta'een akka gag- geeffamu taasisuun yaada bu'uu- raa isa tokko waan ta'eef, Bulchiinsa abbaa seerummaa kee- ssatti gahee ol'aanaa kan qabu Gumii Bulchiinsa Abbootii See-. Word lid van Facebook om met Yadesa Lulesa Gudisa en anderen in contact te komen. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Kenate on September 14, 2014. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Government Organization. kun waggattii Qr. 1,2016] 68 JoornaaliiSeeraaOromiyaa[Jiil. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Abbaan-alangaa yakki sun yakka guddaa waan ta'eef akka adabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u Himamtoota keessaa, Obbo Obbo Beqqelee Garbaa, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi Obbo Olbeekaa Lammii akka abukaatoo malee yaada ofii ibsatan akka ehamamuuf gaafatanii, abbaa-murtii irraa ehama argatan. 2) “Abukaatoo” jechuun tajaajila og-ummaa abukaatummaa kennuudhaaf nama hayyamni abukaatummaa ken-nameef jechuudha. Abbaa Alangaa 11 7 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]? [Oromia Broadcasting Network] 3,574 views. ''Abbaa Alangaa Waliigalaa Jeff Sessions hojiin inni hanga ammaa hojjeteen ni galateeffanna, yeroo gaariiis hawwinaaf'' jechuun 'twitter' isaaniirratti barreessan Tiraamp. Joornaalii Seeraa Oromiaa [Jil. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul'atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. Beeksisa Qacarrii 2012. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. ergamtoonni wayyaaneen bobbaafte kun maqaa jijjiiratanii akkasumas fb garagaraa fayyadamuun hujii walirraa hin cinne gaggeeysaa jiran. O Facebook oferece às pessoas o poder de compartilhar e tornar. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhibbantaa ummata Itoophiyaa 32. There should be fiveAbbaa Gadaa’s in one court that forms a team normally addressed as (Shaneel Shanachaa). Hundaan ol ABO'n dhaaba du'aaf ajjeechaa baqatee hidhaa baqatee Oromoo qabsaa'uu dhiisu akka hintaane diinnis firris. Qooduuf kaaniif dabarsaa, tokko jedhanii lamatti taruu! Gadaan Quufaa Gabbina!. Ta'uyyuu garaagarummaa irra tokkummaa isaatu caalee mullata. Sirni kunis bakka adda addaatti haala adda addaa qabaachuu nimala. 1,2016] 68 JoornaaliiSeeraaOromiyaa[Jiil. by Rundaasaa Asheetee Hundee. Otiin Alangaa Mannætii Hojii Abbaa Alangaa keewwata 5 keewwata xiqqaa (I) tti tarre- effamanii, Muummicha Abbaa Alangaatiin dYeeffamanii Caffee sadarkaatti jiraniin muudamu. Mootummaa 29. e) Sartafikeetiin eebbifamee abbaa seeraa ykn a/alan- gaa godina ta' uudhaan waggaa jahaa 01 'kan hojjatee 2) Afaan hojii Nannichaan hojjachu kan danda'u, fi 3. Komunikeeshinii Magaala YaaballooさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Komunikeeshinii Magaala Yaaballooさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Fakkeenyaaf, kan gara Booranaa yoo fudhanne, sadarkaa ja'aafi sanaa ol qaba. Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwaanii: 0: 5: Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Babalina Waldaalee Hojii Gamtaa: 0: 10: Caasaa Waajjira Barnootaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Eegumsa Fayyaa 23-05-2011: 0: 14: Caasaa Waajjira Kommunikationii: 0: 7: Caasaa Waajjira Misoma. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Among these five, one is referred to as the speaker (Arrab coolleessaa or Abbaa Alangaa). Abbaa Alangaa 11 7 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]? [Oromia Broadcasting Network] 3,574 views. Girja Zenebe Dulecha è su Facebook. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa. Kana jechuun A/Alangaa dhimmoota adda baafaman kunneen wal qabatee hojii akka eegaluu/itti fufuu qabu kan akeekudha. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu, tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabu bifa hirmaachisaa ta'een kennuuf akka i fayyadaan itti amanameera. (September 29, 2013) - An estimated 2-3 million festival goers and pilgrims celebrated this year's Irreecha at Hora Arasadi in Bushoftu, Oromiyaa, despite Woyane's attempt to disrupt the Oromo National Holiday with trivial distractions in the capital. Marii kanarratti yaadoonni ka'aan. Yeroo kanatti jireenyi Oromoo jijjiirama sirnaa keessa tur. Abbaa alangaa bu'a qabeessa, amantaa uummataa qabu fi bilisummaa ogummaa fi dhaabbattummaa gonfate horachuuf gurmichi barbaachisuun isaa ibsameera. Among these five, one is referred to as the speaker (Arrab coolleessaa or Abbaa Alangaa). Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". e) Sartafikeetiin eebbifamee abbaa seeraa ykn a/alan- gaa godina ta' uudhaan waggaa jahaa 01 'kan hojjatee 2) Afaan hojii Nannichaan hojjachu kan danda'u, fi 3. Akka abbaan alangaa addaa mootummaa Itoophiyaa jedhetti warra kana waliin mootummaa nama 567 waan himatee dhiiseef. Dabalataan, beeksisa kennuun dura, abbootii qabiyyee lafa gadi-lakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan haammatu dha. Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwaanii: 0: 5: Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Babalina Waldaalee Hojii Gamtaa: 0: 10: Caasaa Waajjira Barnootaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Eegumsa Fayyaa 23-05-2011: 0: 14: Caasaa Waajjira Kommunikationii: 0: 7: Caasaa Waajjira Misoma. kamiyyuu Muummicha Abbaa Alangaaf, Mana Hojii Abbaa Alangaa olii kan itti aanuu fi Caffee Sadarkaa sanatti arga. Abbaa Alangaa waliigalaa jedhame moggaafame ture, Sana boodaas, haga inni gurmaa’naa fi. Facebook geeft mensen de kans om te delen en. There, you will enjoy songs dances that resemble the Dhiichisaa of Shaggar (centeral Oromia). Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta’uun ni dhiyeessa; 14. Waajjira Daandiiwwanii. Maatiin ijoollee horeen, mootummaan mootummootan , ji'oonni waggootan , yaadni dullooman ilaalcha haaraan, dukkanni ifaan, ifni dukkanaan. Hailemichael Tadesse is on Facebook. Dhimma kana irra deddeebiidhaan dubbachaa jirra, haalotni waan daangessaniif callisnee turre. Sirni kunis bakka adda addaatti haala adda addaa qabaachuu nimala. Be the first to know and let us send you an email when Waajjira Abbaa Taayta Galiiwwani Aanaa Dadar. Gara fuula duraattis karoora bu'aa irratti xiyyeeffate qopheeffannee bara 2011 hubannoo seeraa namoota 75,000'f deeggarsa seera bilisaa namoota 50,000 kennuuf Abukaatoo dhuunfaa waliin wal qabatees sa'aa 50 ol tajaajila tola kennuu akka qaban Abbaa Alangaa Waliigalaa naannoo keenyaa waliin hojjechuuf karoorfatamee kan jiru ta'uusaa fi. Tokichawu Tokkicha is on Facebook. The Abbaa Gadaa and Luba had assistances called makala (Makkala). 80 gibiraa fi #Qr_187. Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. Walga’iisaa kanaan. Joornaalii Seeraa Oromiaa [Jil. Hangafa Oromo Borana está no Facebook. Haawwaniis ta'e shamarran mogalee gaditti uuffata dheeraa. Minilikii fi abbootiin duulaa (generaalonni) isaa aarii-salphinaantiin gubatanillee, ennasuma hatattamaan waa gochuu hin dandeenye. There should be fiveAbbaa Gadaa's in one court that forms a team normally addressed as (Shaneel Shanachaa). Qaamni qorannoo gaggeessu haayyama abbaa taayitichaatiin. Abbaan-alangaa yakki sun yakka guddaa waan ta'eef akka adabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u Himamtoota keessaa, Obbo Obbo Beqqelee Garbaa, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi Obbo Olbeekaa Lammii akka abukaatoo malee yaada ofii ibsatan akka ehamamuuf gaafatanii, abbaa-murtii irraa ehama argatan. biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. ''Abbaa Alangaa Waliigalaa Jeff Sessions hojiin inni hanga ammaa hojjeteen ni galateeffanna, yeroo gaariiis hawwinaaf'' jechuun 'twitter' isaaniirratti barreessan Tiraamp. Government Organization. 80 gibiraa fi #Qr_187. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Lola labsuu fi nagaa buusuu dandaha. Seera Gadaa Oromoo Maccaa Kan Sadaasa 2017 Wiirtuu Odaa Bisilitti Haaromsamee Tumame Gadaan Maccaa bara kana haaromsaaf godaanee akka ture namnuu quba qaba. (SBO/VOL - Onkoloolessa 25,2016) Nuti Misensoonni, deggartonni fi miseensooni Victoria, Canada, Vancouver, Canada, Seattle, Washington fi caayaan Oromoo (Oromo Comunity Of Biritish Columbia); Onkololeessa 22, 2016 ti bakka MGS ABO J. Da'wa Muslim. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Kanneen keessaa aadaan Sirna Gadaa isa tokko. Qabsoo Bilisummaa Oromoo adda durummaa ABOn gadgeefamaa jirtu diinagdeen tini'isuuf gumaata horii hin. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. Galiiwwanii Aanaa Dirree, Waajira QQU Aanaa Gumaay, Waajjira Bishaan,Albuudaa fi Inarjii Aanaa M/Muluqqee. Marii kanarratti yaadoonni ka'aan. Facebook offre à chacun le pouvoir de. 3,4 k mentions J’aime. Hubachisa Seenaa 1. "Yoon maqe, Waaqni na arga" is the principle rooted in each Oromo proven to be worthy of wholesomeness, to have virtue, and love other. [OBN 27 10 2010]:- Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa rakkoo sirreeffamtootarra ga'u furuu fi heera mootummaa kabachiisuuf hoggantoota aangoo irraa ari'uu beeksise. Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Godinaa Sadarkaa 3ffaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Magaalaa Sadarkaa 1ffaaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Magaalaa Sadarkaa 3ffaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Konistraakshinii 01-06-2011: 0: 9: Caasaa Ejansii Galmeessaa Ragaalee Buura Hawasummaa Bara 2012 (08-01-2012) 0: 4: Caasaa Ejejnsii. ergamtoonni wayyaaneen bobbaafte kun maqaa jijjiiratanii akkasumas fb garagaraa fayyadamuun hujii walirraa hin cinne gaggeeysaa jiran. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. 74 buusii sooramaa kaffala. Finfinnee, Muddee 23, 2012 (FBC) – Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to’achuuf dhiyaate raggaasiseera. barreessaa seerluga Afaan Oromoo and authority on Oromo grammar Raas Abbabaa Aragaay, Jeneraala qubattoota Xaaliyaanii lolan (1930s). Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) i Baafata Kanfaltii mindaa hojetoota dhabbii fi hojetaa guyyaa tiif Kanfaltii durgoo olmaa, baasii bulchinsaa fi bittaa meeshaa bareesatiif. Join Facebook to connect with Roobeeraa Ayyaanaa and others you may know. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. Waltajjii gamagama raawwii hojii guyyoota afuriif turu kanaarratti superviizhiinii fi itti quufiinsa tajaajilamtoota bara baajataa 2011 irratti qorannoon dhiyaateera. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Joornaalii Seeraa Oromiyaa [Jiil. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul'atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. Liity Facebookiin ja pidä yhteyttä käyttäjän Takka Tolasa Takke ja muiden tuttujesi kanssa. 1/2001 SEENSA Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. 4,527 likes · 23 talking about this. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Taye Turi Gobena‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute, Adama. CAFFEE - (Gur. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin ogummaa abbaa alangummaatiin qaxaramee hojjatu jechuudha. L Shape Hotel、ゴンダール - 「いいね!」174件 - L-Shape is a hotel located in Gondar City, Gondar, Ethiopia. Haala kanaan, gara malkaatti yaa’u. Once the ground is lashed with this Alangaa, the chance of reversing the case is impossible. Sirni kunis bakka adda addaatti haala adda addaa qabaachuu nimala. Waajjira Poolisii 30. Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. 1, 2008] Oromia Law Journal [Vol. Jimmaa Abbaa Jifaar Jibuutiitti imalee Kilaba AS Jibuuti Telekoom goolii 3fi 1'n injifatee. Rasaasa irratti dhuka'een lubbuu qaalii dargaggeessa tokkoo uummati dhabee jira. Komunikeeshinii Magaala YaaballooさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Komunikeeshinii Magaala Yaaballooさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. This page provides socio_economic activities done in Adama city administration. 5,577 likes · 298 talking about this. # OromoRevolution "Haarayoomsa qaamoole haqaa fi nageenyaa (Dr Tsegaye Ararssa) Biyyoota dimokraasii keessatti qaamoleen mootummaa sadeen aangoo heeraan qoodameef daangaa hujii fi gahee isaani eeggatanii hojjatu. It is also practiced by the Konso and Gedeo people of southern Ethiopia. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. It is made of Hippopotamus skin (Roobi). Daangaan morkattummaa kilabichaa bara 2011tti ammoo morkii ardii Afriikaarratti ce'eera. Qajeelfama Bittaa. Bilisummaa abbaa seerummaa Heeñaan mirkanaaye hojii irra oolchuuf bulchiinsi abbootii see- raa dhiibbaa qaama mootummaa yookiin abbaa taayitaa kamiyyuu irraa haala bilisa ta'een akka gag- geeffamu taasisuun yaada bu'uu- raa isa tokko waan ta'eef, Bulchiinsa abbaa seerummaa kee- ssatti gahee ol'aanaa kan qabu Gumii Bulchiinsa Abbootii See-. Eenyummaa Keenboon W Geleta is lid van Facebook. Advocacy for Oromia was established in 2010 with the purpose of enabling and empowering Oromo people by providing accurate and timely information that will help to make better choices to create the kind of future in which they wish to live. Organisme religieux. 11,2012): Caffeen Oromiyaa muudama qaama raawwachiisaa adda addaa Pireezidaantii MNO Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaatiin dhiyaateef irratti mari'atee haala armaan gadiin mirkaneessee jira - Friday, 21 February 2020. L Shape Hotel、ゴンダール - 「いいね!」174件 - L-Shape is a hotel located in Gondar City, Gondar, Ethiopia. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Yeroo kanatti jireenyi Oromoo jijjiirama sirnaa keessa tur. Abbaa Alangaa waliigalaa 21/7/2012 Abbaan Alangaa waliigalaa Fedaraalaa Addee Adaanach Abeebee. Abbaa Alangaa Aanaa Nansaboo - Abbaa Alangaa Aayiraa Abbaa Alangaa Baalee Gooroo - Abbaa Alangaa Harargee Lixaa Abbaa Alangaa Jima Horroo - Abbaa Alangaa Magaalaa Adaamaa. Mana Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Aanaa Muloo, Odeeffannoo Wayitawaa. Kanneen keessaa aadaan Sirna Gadaa isa tokko. 80 gibiraa fi #Qr_187. kana jechuun hojjetaa ji’aan mindaa #Qr_2,682 argatuun wal qixa ta'a. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. #Hojjetaan_beekumsa_fi_dandeettii qabu hundaan uummatasaa tajaajilu tokkoo yookan dafqaan bulaan waan danda’uu hunda baatee mindaa ji’aan argatuurraa gibira. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Komnikeeshinii poolisii Aanaa Xuulloo. His death a few days ago was a great loss for his family, for all those who knew him, for our people and for all freedom loving people everywhere. Government Organization. Fakkeenyaaf, kan gara Booranaa yoo fudhanne, sadarkaa ja'aafi sanaa ol qaba. Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru” November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Abukaatonni isaanii [Read More]. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. There should be fiveAbbaa Gadaa's in one court that forms a team normally addressed as (Shaneel Shanachaa). 2,040 likes · 3 talking about this. 4,527 likes · 23 talking about this. MHAAWO yoom, haalaa fi akkaataa kamiin hojiin adeemsifamuu akka qabu hanga ammaatti homaa jechuu baatus, manni murtii jalqabuun isaa kan A/Alangaas faanuma kan deemu akka ta'e beekamaadha. Join Facebook to connect with Tokichawu Tokkicha and others you may know. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa is on Facebook. 17,623 likes · 1,036 talking about this. 4 posts published by A. Abbaa Gadaa or Abbaa Bokkuu is the head of the Caffee and the chief executive as well. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 31. Yakka naamusa-dhabummaa isaa agarsiisuun himatamee kan hin adabamiin yoo ta'e. Facebook geeft mensen de kans om te delen. Government Organization. Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. e) Sartafikeetiin eebbifamee abbaa seeraa ykn a/alan- gaa godina ta' uudhaan waggaa jahaa 01 'kan hojjatee 2) Afaan hojii Nannichaan hojjachu kan danda'u, fi 3. Oromia Law Society, Finfinnee. Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. 2) "Abukaatoo" jechuun tajaajila og-ummaa abukaatummaa kennuudhaaf nama hayyamni abukaatummaa ken-nameef jechuudha. Abiy Ahmed Ali Unofficial. Waajjira Barnootaa 21. OMN: Abbaa Gadaa Gujii Duraanii (Kutaa Xumuraa), Hagayya 19, 2014 Oromia Media Aug 20, 2014 Kutaa xumuuraa gaaffii fi deebii Abbaa Gadaa Gujii duraanii Agaa Xanxanoo. He uses a whip (Alangaa) as a symbol of law enforcement. Abbaa Alangaa 11 7 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]? [Oromia Broadcasting Network] 3,574 views. Adama Gov't Communication Affairs, Adama, Shewa, Ethiopia. Minilikii fi abbootiin duulaa (generaalonni) isaa aarii-salphinaantiin gubatanillee, ennasuma hatattamaan waa gochuu hin dandeenye. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa May 3 at 8:30 PM # Yaada_keessan_barbaadna Manni Murtii Waliigala Oromiyaa dhimmoota yakkaa keessumma'aan adda baasuudhaan hojiin gamisaan akka eegaluu qabu maxxansa isaatiin beeksisee jira. Abukaatonni isaanii [Read More]. kun waggattii Qr. ABBAA ALANGAA (Judiciary) Abbaa Alangaa is one of the Abbaa Gadaa's who is responsible for the judiciary. oromia agriculture and natural resource bureau. Go/Ha/Bahaatti Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Gooroo Guutuu. Dabalataan, beeksisa kennuun dura, abbootii qabiyyee lafa gadi-lakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan haammatu dha. Sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee Karaa sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettiitiin manni marii magaalaa, qaamni haqaa (poolisii, abbaa alangaa, waajjira Bulchinsaa fi nageenyaa) akkasumas caasaa araddaa fi mana qopheessaa jiddutti muudamni hojii hanga barbaadame uumamuu dhabuu irraa kan ka’e olaantummaan seeraa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Labsii haaraa manni maree bakka bu'oota ummataa raggaasise kana kan qopheesse koree gorsitoota seeraa Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaan ijaarame wayita ta'u, koreen kun rakkoolee labsiin armaan. yeroo sadii (3) ttif irra deebi’amee gurmaa’uun maqaa adda addaatiin waamamaa tureera. MHAAWO yoom, haalaa fi akkaataa kamiin hojiin adeemsifamuu akka qabu hanga ammaatti homaa jechuu baatus, manni murtii jalqabuun isaa kan A/Alangaas faanuma kan deemu akka ta'e beekamaadha. Iscriviti a Facebook per connetterti con Girja Zenebe Dulecha e altre persone che potresti conoscere. It is made of Hippopotamus skin (Roobi). Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Kana jechuun A/Alangaa dhimmoota adda baafaman kunneen wal qabatee hojii akka eegaluu/itti fufuu qabu kan akeekudha. In Oromia's case, it goes without saying that the Ethiopian empire failed to establish any degree of cohesion among its constituencies. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta'uun ni dhiyeessa; 14. Finfinnee, Muddee 23, 2012 (FBC) – Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to’achuuf dhiyaate raggaasiseera. by Rundaasaa Asheetee Hundee. Akka abbaan alangaa addaa mootummaa Itoophiyaa jedhetti warra kana waliin mootummaa nama 567 waan himatee dhiiseef. Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwaanii: 0: 5: Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Babalina Waldaalee Hojii Gamtaa: 0: 10: Caasaa Waajjira Barnootaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Eegumsa Fayyaa 23-05-2011: 0: 14: Caasaa Waajjira Kommunikationii: 0: 7: Caasaa Waajjira Misoma. Facebook gives people the power to share. Among these five, one is referred to as the speaker (Arrab coolleessaa or Abbaa Alangaa). Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Taye Turi Gobena‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. k- Miseensonii waldichaa abbaa qabeenyaa mana jireenyaa ta`uuf kan isaan l- dandeesisuu humna maallaqaa akka horatan gochuu, m- waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa gurmeessuu fi deggeruuf qaama angoon kennamee fi qaamota biro dhimmi ilaalu waliin dhiyeenyatti hojechuu, n- Qabeenya waliinii waldichaa seeraan qabu fi bulchuu,. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 23,863 views. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Mana Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Aanaa Muloo, Odeeffannoo Wayitawaa. Komnikeeshinii poolisii Aanaa Xuulloo. 2) "Abukaatoo" jechuun tajaajila og-ummaa abukaatummaa kennuudhaaf nama hayyamni abukaatummaa ken-nameef jechuudha. In Oromia's case, it goes without saying that the Ethiopian empire failed to establish any degree of cohesion among its constituencies. Mararaa Guddinaa: "Bu'aa bahiin siyaasa biyya kanaa anas bu'aa bahii keessa na galcheera" Bara Darbe yunivarsiitii irraa ari'amanitti deebi'anii barsiisuu kan eegalaniifi tibbanammoo Piroofeesarummaa waggoota kudhanii oliif jalaa ture kan argatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin turtiin taasifne kunooti dubbifadhaa. Fifteen years would pass from when its idea was publicly proposed by…. Mana Lubummaa Oromiyaa የኦሮሚያ ቤተክህነት Oromia Clergy. Adama Gov't Communication Affairs, Adama, Shewa, Ethiopia. Manni marichaa walga'ii bara hojii 5ffaa, idilee 8ffaa guyyaa har’aa gaggeessera. OMN:Oduu Adol. Minilikii fi abbootiin duulaa (generaalonni) isaa aarii-salphinaantiin gubatanillee, ennasuma hatattamaan waa gochuu hin dandeenye. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 05,2016 Waraqaa Eenyummaa Sooramaan Mana Adabaa Seenanii Ilama Isaanii dubbisuu kan dhorkaman nama Umuriin ganna 85 Haati Obbo Dajanee Xaafaa Abbaan Murtii akka Isaan Waraqaa Eenyummaa qabaniin seenanii dubbisaniif ajaja dabarsus// Manni Adabaa Fudhachuu Diduun himame. Ayyaanoonnii fi qophiileen kun baay'een isaanii kan amantiidhaan walitti hidhaman yoo tahan kaan isaanii ammoo kan mootummoonni abbootiin irree Impaayerittii bulchaa turanii fi jiran dirqiidhaan akka uummattoonni biyyattii irratti hirmaatan taasifamanii dha. Abbootiin Gadaas alangaa quwaasuun seericha tumuun mirkaneessan. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta'e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari'ame. These type of people have a desire to understand and live by traditional values. Hooggansaa fi Jijjiirama Hooggansaa: Itti gaafatamtootaa fi abbootii adeemsaa manneen hojii abbaa alangaa godinaalee fi Aanaalee dabalatee, Abbootii Alangaa Mana Hoji Abbaa Alangaa wWaliigalaa waliigalatti, ogeessota 214 (dhiira 199 fi dubartii 15) ta'aniif leenjii mata duree hooggansaa fi jijjiirama hooggansaa jedhu irratti kennamee jira. Facebook geeft mensen de kans om te delen en. Oromia Construction Authority. April 10, 2014By QeerrooinGalaanaa Alaanoos Irraa Godna ArsiiAddunyaa kana irratti wanti hundinuu dhuma qaba, yeroo fi iddoon raawwii isaa gargar haata'u malee addunyaa kana irratti wanti osoo hin jijjiiramne barbaraan jiraachaa hafu hin jiru. Abbaa Alangaa waliigalaa jedhame moggaafame ture, Sana boodaas, haga inni gurmaa’naa fi. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. "Yoon maqe, Waaqni na arga" is the principle rooted in each Oromo proven to be worthy of wholesomeness, to have virtue, and love other. Qaamni qorannoo gaggeessu haayyama abbaa taayitichaatiin. by Rundaasaa Asheetee Hundee. Abbaan qabeenyaa tokkoo mindaa hojjattootaa hin kaffaluu jedhe 15 08 2012 - Duration: Abbaa Jaamboo - Duration: 15 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network. 2,106 likes · 97 talking about this. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Mootummaa 29. 1,2008] OromiaLawJournal[Vol. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. It is made of Hippopotamus skin (Roobi). This page provides socio_economic activities done in Adama city administration. Lola labsuu fi nagaa buusuu dandaha. Sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee Karaa sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettiitiin manni marii magaalaa, qaamni haqaa (poolisii, abbaa alangaa, waajjira Bulchinsaa fi nageenyaa) akkasumas caasaa araddaa fi mana qopheessaa jiddutti muudamni hojii hanga barbaadame uumamuu dhabuu irraa kan ka’e olaantummaan seeraa. Kanarraa ka'udhaan abbootiin seeraa fii alanagaa baayyeen akka hujii. Oromia Law Society, Finfinnee. Yemen (يمني) 😭 Mootummoonni Addunyaa Siyaasaa ofiitiif jedhanii miskiina yemenii jalaa gubbaan boombii itti roobsanii biyya hiyyeettii godhanii ummata kana akkanatti beelaaf saaxilanii guyyaa guyyaan namoonni kumaan lakkaawwaman yemenitti sababa beelaan dhuman har'a garuu addunyaan sababa Corona Virus (COVID-19) kanaaf waywaatu. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. April 10, 2014By QeerrooinGalaanaa Alaanoos Irraa Godna ArsiiAddunyaa kana irratti wanti hundinuu dhuma qaba, yeroo fi iddoon raawwii isaa gargar haata'u malee addunyaa kana irratti wanti osoo hin jijjiiramne barbaraan jiraachaa hafu hin jiru. 2,106 likes · 97 talking about this. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. Facebook geeft mensen de kans om te. Facebook geeft mensen de kans. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. Gaaddisaa Hirphasaa, Jaagamaa faa'aa, Mindaa fi Imaaxaa wayyaaneef hin wareegamne. Jawaar Mahaammad, Abbaa Alangaa Aanaa Buree, Yaaddannoo qulqullotta, Bu'uura Barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo, Way Nama, Prophet tv worldwide online, Tadex Tube, Prophet Israel Dansa, Holy Spirit Revival Fire, ነብይ አብዲ, Addisuu Waayimaa, Prophet Tilahun, Samii Lafa jalaa, Qeerroo Baalee, Iddoon gahi, Gumaa dhiigaa en. Warri jarsaas kakuu cabsee, Dhugaa haalee, dhugaa dabsee,. Qajeelfama Bittaa. OromiaConstruction Authority. Commanders are appointed by Abbaa Gadaa for each engagement. Akkuma suuraa irratti agartan isiin dhalaa tan ciqilfattee yaada malee jimaa itti cirtu tun akkumaan suuraa kanaan duraa ol baase irraa hubattanitti Adde Iftuu jedhamti. Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Godinaa Sadarkaa 3ffaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Magaalaa Sadarkaa 1ffaaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Geejibaa Magaalaa Sadarkaa 3ffaa: 0: 1: Caasaa Abbaa Taayitaa Konistraakshinii 01-06-2011: 0: 9: Caasaa Ejansii Galmeessaa Ragaalee Buura Hawasummaa Bara 2012 (08-01-2012) 0: 4: Caasaa Ejejnsii. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. 1, 2008] Oromia Law Journal [Vol. Lola labsuu fi nagaa buusuu dandaha. Minilikii fi abbootiin duulaa (generaalonni) isaa aarii-salphinaantiin gubatanillee, ennasuma hatattamaan waa gochuu hin dandeenye. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. 80 gibiraa fi #Qr_187. #OromoRevolution "Haarayoomsa qaamoole haqaa fi nageenyaa yeroo dhimmoonni akkanaa kun uumaman dhimmoota akkanaa kun murtii haqaa akka hin arganne dhibbaa ssiyaasaa umuu fi abbaa alangaa fi seeraa hujii kana hojjataan kanneen ejjanoo seeraan deeman irratti duula olalaa gaggessudh. by Rundaasaa Asheetee Hundee Safuu is the principle of deep moral honor and accountability that was fostered by Waaqayyo fearing people of Oromia. Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwaanii: 0: 5: Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Babalina Waldaalee Hojii Gamtaa: 0: 10: Caasaa Waajjira Barnootaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Eegumsa Fayyaa 23-05-2011: 0: 14: Caasaa Waajjira Kommunikationii: 0: 7: Caasaa Waajjira Misoma. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. kun waggattii Qr. Terfa Negessa, Facebook पर है. Oromo Democratic Front's Tortuous Path to Birth Gadaa. Maatiin ijoollee horeen, mootummaan mootummootan , ji'oonni waggootan , yaadni dullooman ilaalcha haaraan, dukkanni ifaan, ifni dukkanaan. Namoota waggaan dhaloota lolaaf gahe irraa loltoota foo'ee ajajaa fi leenjiif dhaloota waraanaa isatt hansee aangoo qabatu, Raabaa fi Doorii jalatt ramada. Kenate on September 14, 2014. Liity Facebookiin ja pidä yhteyttä käyttäjän Takka Tolasa Takke ja muiden tuttujesi kanssa. Hubachisa Seenaa 1. Posts about Oromia written by tangodaa. Ummanni Oromoo aadaa bal’aafi dagaagaa ta’e heddu qaba. Seerri kun keeyyattoota gurguddaa 8'fi xixiqqoo 53 kan ofkeessaa qabu yommuu ta'u, wixineen seerichaa qorattoota yuunvarsiitii Jimmaafi Wallaggarraa dhufaniin qophaa'e. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. ‏‎Taye Turi Gobena‎‏ موجود على فيسبوك. Oromia region is the richest region in the Horn of Africa. Qooduuf kaaniif dabarsaa, tokko jedhanii lamatti taruu! Gadaan Quufaa Gabbina!. Kun ammoo tokkummaa walqixxummaarratti hundaa'e diriirsuun lammiileen fedhiifi jaalalaan tokkoomanii akka waliin jiraataniif gahee ol'aanaa qaba. 105/1998 tiin waamamaa jiru argatutti. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. KARAA CABE HAA DHANGALA'U ! Gaaffii Ummata Guddaa kanas , Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta'uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. Abbootiin Gadaa, kallacha, bokkuu, marga, alangaa, jirma ykn ulee aangoo Gadaa ibsu qabatanii dura bu’anii tooraan seeraafi hayyataan sochii gara malkaattii ta’u sana geggeessu. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Organisme religieux. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Seenaa Ummata Oromoo Gababbinaan Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. يمنح فيسبوك الأشخاص القدرة على المشاركة ويجعل العالم أكثر انفتاحاً حتى يسهل التواصل. KARAA CABE HAA DHANGALA'U ! Gaaffii Ummata Guddaa kanas , Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta'uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul'atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. Dabalataan, beeksisa kennuun dura, abbootii qabiyyee lafa gadi-lakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan haammatu dha. 1) “Abbaa Alangaa” jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin ogummaa abbaa alangummaatiin qaxaramee hojjatu jechuudha. Manni marichaa walga'ii bara hojii 5ffaa, idilee 8ffaa guyyaa har’aa gaggeessera. hiikaa jechootaa akkaataan fayyadama jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, qajeelfama kana keessatti: l) "abbaa seeraa" jechuun adda dureedhaan ogeessa seeraa hojii abbaa seerummaa. Kanarraa ka'udhaan abbootiin seeraa fii alanagaa baayyeen. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Gara baatiiwwan sagalii sonaan itti-qopphaawanii nama kanaaf, jechuun uummata isaanitti ka'e gaccabsuuf muuxannoo qabuu fi dabrees kan Minilik amantaa guddaa irraa qabu filatanii, gara Biyya Oromoo isa Kurnan Gullalleetti, bara 1878 keessa ergani. Abbaa Alangaa 11 7 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Loading Unsubscribe from OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network]? [Oromia Broadcasting Network] 3,574 views. Qajeelfama Bittaa. 10/04/2020. Regierungsinstitution. biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa. ዋቅታዎ ማረጃ፡, Amaanaa, Iccitti Jirenyaa, Waajjiraa Qonnaa fi Qabeenya Umamaa Aanaa Mayyuu Muluqqee, Miressa's Digital Marketing, Mohammed shekmusa, A. Finfinnee, Muddee 23, 2012 (FBC) - Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa wixinee labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf dhiyaate raggaasiseera. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta'e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari'ame. hiikaa jechootaa akkaataan fayyadama jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, qajeelfama kana keessatti: l) "abbaa seeraa" jechuun adda dureedhaan ogeessa seeraa hojii abbaa seerummaa. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa. Waajjira Abbaa Alangaa 24. This page provides socio_economic activities done in Adama city administration. He was an exceptional […]. Haalli uffannaa nama hundumaa bifa kabaja Waaqaa ibsuun ta'a. Gadaan sirna ittiin bulmaata ummata Oromooti. Gara baatiiwwan sagalii sonaan itti-qopphaawanii nama kanaaf, jechuun uummata isaanitti ka'e gaccabsuuf muuxannoo qabuu fi dabrees kan Minilik amantaa guddaa irraa qabu filatanii, gara Biyya Oromoo isa Kurnan Gullalleetti, bara 1878 keessa ergani. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa. These type of people have a desire to understand and live by traditional values. Sirni kunis bakka adda addaatti haala adda addaa qabaachuu nimala. Ragaan sobaa jechaa namoonni poolisii, abbaa alangaa fi manneen murtiitti ykn bakka birootti dhiyaachuun isa tokko fayyadanii isa kaan miidhuuf faayidaan ykn firummaan walqabatee jeecha sobaa fi dhugaa hin taaneen ragaa bahuun seera biratti jeecha kennuun yakka raawwatamuudha. Kana maqsuuf mirgoonni gareefi dhuunfaa akka kabajamaniif bulchiinsi sirna federaalizimiin buluun dhimma filannoo keessa galu miti. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta'uun ni dhiyeessa; 14. yeroo sadii (3) ttif irra deebi’amee gurmaa’uun maqaa adda addaatiin waamamaa tureera. Abbaa Taayitaa Misooma Jallisii Oromiyaa (ATMJO) Oromia Irrigation Development Authority (OIDA) i Baafata Kanfaltii mindaa hojetoota dhabbii fi hojetaa guyyaa tiif Kanfaltii durgoo olmaa, baasii bulchinsaa fi bittaa meeshaa bareesatiif. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Waan hundaafuu, dookmentiin seera tumamee kunootii dubbisaa! Hub. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Government Organization. Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa. Seerota biyya keenyaa irratti xiyyeffatuun Afan oromotiin dhimmota seeraa garagaraa isiniif dhiyeessina. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Kanarraa ka'udhaan abbootiin seeraa fii alanagaa baayyeen akka hujii. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Yadesa Lulesa Gudisa is lid van Facebook. 054 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. 2,106 likes · 97 talking about this. Haawwaniis ta’e shamarran mogalee gaditti uuffata dheeraa. 4,527 likes · 23 talking about this. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Minilikii fi abbootiin duulaa (generaalonni) isaa aarii-salphinaantiin gubatanillee, ennasuma hatattamaan waa gochuu hin dandeenye. Waajjira Dhimm. Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009 Waancaa Liigii Olaanaa argatee deeggartoota isaa gammachiiseeture 2010 baruma Liigichatti guddateen gahumsa addaa mul'isee Shaampiyoonii Itoophiyaa ta'uu danda'eera. 80 gibiraa fi #Qr_187. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 540 views; 3 weeks ago; This item has been hidden. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. In simple terms,Abbaa Alangaa is head of the judiciary. 5,577 likes · 298 talking about this. (SBO/VOL - Onkoloolessa 25,2016) Nuti Misensoonni, deggartonni fi miseensooni Victoria, Canada, Vancouver, Canada, Seattle, Washington fi caayaan Oromoo (Oromo Comunity Of Biritish Columbia); Onkololeessa 22, 2016 ti bakka MGS ABO J. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa May 3 at 8:30 PM # Yaada_keessan_barbaadna Manni Murtii Waliigala Oromiyaa dhimmoota yakkaa keessumma'aan adda baasuudhaan hojiin gamisaan akka eegaluu qabu maxxansa isaatiin beeksisee jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee Karaa sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettiitiin manni marii magaalaa, qaamni haqaa (poolisii, abbaa alangaa, waajjira Bulchinsaa fi nageenyaa) akkasumas caasaa araddaa fi mana qopheessaa jiddutti muudamni hojii hanga barbaadame uumamuu dhabuu irraa kan ka’e olaantummaan seeraa. Oromo Democratic Front's Tortuous Path to Birth Gadaa. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun nama Biiroo Haqaa Oromiyaatiin yookiin manneen hojii mootummaa birootiin ogummaa abbaa alangummaatiin qaxaramee hojjatu jechuudha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Mararaa Guddinaa: "Bu'aa bahiin siyaasa biyya kanaa anas bu'aa bahii keessa na galcheera" Bara Darbe yunivarsiitii irraa ari'amanitti deebi'anii barsiisuu kan eegalaniifi tibbanammoo Piroofeesarummaa waggoota kudhanii oliif jalaa ture kan argatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa waliin turtiin taasifne kunooti dubbifadhaa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Namoota waggaan dhaloota lolaaf gahe irraa loltoota foo'ee ajajaa fi leenjiif dhaloota waraanaa isatt hansee aangoo qabatu, Raabaa fi Doorii jalatt ramada. Impaayera Itiyoophiyaa keessa ayyaanoonni fi qophiileen sabaa fi sablammoonni biyyatti heeddumminaan irratti hirmaatan danuu dha. Komunikeeshinii Magaala YaaballooさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Komunikeeshinii Magaala Yaaballooさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Abbaa Alangaa waliigalaa 21/7/2012 Abbaan Alangaa waliigalaa Fedaraalaa Addee Adaanach Abeebee. 3,4 k mentions J'aime. Qabsoo Bilisummaa Oromoo adda durummaa ABOn gadgeefamaa jirtu diinagdeen tini'isuuf gumaata horii hin. In simple terms,Abbaa Alangaa is head of the judiciary. 2ffaa, mindaa guyyaa kana argatu qabsoo bilisummaa gootonni ilmaan Oromoo itti wereegamaanitiif akka oluu murtteesee jiraa, fi 3ffaa, namooleen mindaa hinqabinee ammoo waan guyyaa kana cireef, bunaaf, laaqana fi irribtaaf basaan gara qasoo gootonni ilmaan Oromoo itti jiraaniif akka oluu murteesaaniru. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. Abbaa Gadaa or Abbaa Bokkuu is the head of the Caffee and the chief executive as well. KARAA CABE HAA DHANGALA'U ! Gaaffii Ummata Guddaa kanas , Mindaa fi Abbaa qabeenyaa ta'uun qofa kan dhaabbatu akka hin taane qalbiitu beeka. Government Organization. Word lid van Facebook om met Yadesa Lulesa Gudisa en anderen in contact te komen. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Waltajjii gamagama raawwii hojii guyyoota afuriif turu kanaarratti superviizhiinii fi itti quufiinsa tajaajilamtoota bara baajataa 2011 irratti qorannoon dhiyaateera. Daangaan morkattummaa kilabichaa bara 2011tti ammoo morkii ardii Afriikaarratti ce'eera. Yaaliin ajjeechaa jaal Kennasaa Ayyaanaa irratti har'a yaalame uummata Oromoo bakkichaan qolatameera. 74 buusii sooramaa kaffala. Marga Husen is lid van Facebook. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. Mootummaa 29. Waajira Konistraakshinii 27. Jawaar Mahaammad, Abbaa Alangaa Aanaa Buree, Yaaddannoo qulqullotta, Bu'uura Barnoota Afaaniifi Afoola Oromoo, Way Nama, Prophet tv worldwide online, Tadex Tube, Prophet Israel Dansa, Holy Spirit Revival Fire, ነብይ አብዲ, Addisuu Waayimaa, Prophet Tilahun, Samii Lafa jalaa, Qeerroo Baalee, Iddoon gahi, Gumaa dhiigaa en. 3) “Barreessaa Dhimma Seeraa” jechuun iyyannoo yookiin wali-. In some regions of Oromia, there are a lot of congregations visited by Oromo at some big houses called gimbi (galma) which have got different names: gimbii diloo, maram, abbaa jama, hiike, etc; the spiritual practices done there include the following: dalaguu (dancing), irreenssa kennu (green leaf as a gift), wareeguu (offerings), hammachiisaa. Oromia Law Society, Finfinnee. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa. oromia agriculture and natural resource bureau. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute, Adama. OMN:Oduu Adol. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta'uun ni dhiyeessa; 14. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. Da'wa Muslim. Haawwaniis ta'e shamarran mogalee gaditti uuffata dheeraa. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute, Adama. Adama Gov't Communication Affairs, Adama, Shewa, Ethiopia. 4 posts published by A. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. Warri jarsaas kakuu cabsee, Dhugaa haalee, dhugaa dabsee,. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Gara baatiiwwan sagalii sonaan itti-qopphaawanii nama kanaaf, jechuun uummata isaanitti ka'e gaccabsuuf muuxannoo qabuu fi dabrees kan Minilik amantaa guddaa irraa qabu filatanii, gara Biyya Oromoo isa Kurnan Gullalleetti, bara 1878 keessa ergani. Najaaladhuu jaalala hin taatu jedha Oromoon namni akeeka fi ergama Wayyaanee hubatee beeku miseensa isaanii ta'uu irra dhiibbaa dhufu fudhachuuf murtoon of qopheessan. There should be fiveAbbaa Gadaa’s in one court that forms a team normally addressed as (Shaneel Shanachaa). With the wooden hammer, one bangs the table. Abbaa Alangaa waliigalaa 21/7/2012 Abbaan Alangaa waliigalaa Fedaraalaa Addee Adaanach Abeebee. Participe do Facebook para se conectar com Galma Dida Jilo e outros que você talvez conheça. Finfinnee, Muddee 23, 2012 (FBC) - Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa wixinee labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf dhiyaate raggaasiseera. 3,4 k mentions J’aime. Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti: 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. Facebook geeft mensen de kans om te delen. k- Miseensonii waldichaa abbaa qabeenyaa mana jireenyaa ta`uuf kan isaan l- dandeesisuu humna maallaqaa akka horatan gochuu, m- waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa gurmeessuu fi deggeruuf qaama angoon kennamee fi qaamota biro dhimmi ilaalu waliin dhiyeenyatti hojechuu, n- Qabeenya waliinii waldichaa seeraan qabu fi bulchuu,. Haala kanaan, gara malkaatti yaa'u. ABBAA ALANGAA (Judiciary) Abbaa Alangaa is one of the Abbaa Gadaa’s who is responsible for the judiciary. “Yoon maqe, Waaqni na arga” is the principle rooted in each Oromo proven to be worthy of wholesomeness, to have virtue, and love other. Godaansa sanarratti seerri bulmaataa tumaamee jira. Safuu is the principle of deep moral honor and accountability that was fostered by Waaqayyo fearing people of Oromia. Waltajjii gamagama raawwii hojii guyyoota afuriif turu kanaarratti superviizhiinii fi itti quufiinsa tajaajilamtoota bara baajataa 2011 irratti qorannoon dhiyaateera. Walga’iisaa kanaan. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. Waajjira Dhimm. Organisme religieux. Ummanni Oromoo aadaa bal’aafi dagaagaa ta’e heddu qaba. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Eenyummaa Keenboon W Geleta is lid van Facebook. The fact that a situation similar to the Scottish highland clearances is still happening in Oromia — nearly a century and a half later — is a testament to the farcical nature of the Ethiopian empire. Abukaatonni isaanii [Read More]. Adama Gov't Communication Affairs, Adama, Shewa, Ethiopia. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. 4,527 likes · 23 talking about this. 10/04/2020. Community Organization. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Join Facebook to connect with Haacaaluu Abbaamagaal Abbaa Raagoo and others you may know. 162/2003 Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromyaa Irra Deebiuun Gurmeessuufi Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii gama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa karaa milkaaina qabuun hoijirra oolchuun ceumsa (transformation) kutaa dinagdee fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qaama raawwachiiftuu Naannichaa irra. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Oromia region is the richest region in the Horn of Africa. Baay'ee namatti dhagaa'ama. Bulchiinsa Amala Sirreessaa Federaalatiif aangoo seeran keennamefiin sirreeffamtoota simatee eeguu, tajaajila haaromsaa kennuu, jijjiirrama yaadaa fi naamusaa akka fidan tajaajiluu, namoota nagayaa fi oomishaa akka ta'an gochuun. 5,577 likes · 298 talking about this. But Abbaa Gadaa was commander in chief and only Caffee can declare war. Marga Husen is lid van Facebook. Godaansa sanarratti seerri bulmaataa tumaamee jira. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru” November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, May 1, 2014. Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. Join Facebook to connect with Tokichawu Tokkicha and others you may know. With the wooden hammer, one bangs the table. Government Organization. Waajira Konistraakshinii 27. Waltajjii gamagama raawwii hojii guyyoota afuriif turu kanaarratti superviizhiinii fi itti quufiinsa tajaajilamtoota bara baajataa 2011 irratti qorannoon dhiyaateera. Abbaa Alangaa waliigalaa 21/7/2012 Abbaan Alangaa waliigalaa Fedaraalaa Addee Adaanach Abeebee. 05,2016 Waraqaa Eenyummaa Sooramaan Mana Adabaa Seenanii Ilama Isaanii dubbisuu kan dhorkaman nama Umuriin ganna 85 Haati Obbo Dajanee Xaafaa Abbaan Murtii akka Isaan Waraqaa Eenyummaa qabaniin seenanii dubbisaniif ajaja dabarsus// Manni Adabaa Fudhachuu Diduun himame. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. ABBAA ALANGAA (Judiciary) Abbaa Alangaa is one of the Abbaa Gadaa's who is responsible for the judiciary. Haalli uffannaa nama hundumaa bifa kabaja Waaqaa ibsuun ta’a. Mana Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Aanaa Muloo, Odeeffannoo Wayitawaa. OMN: Summit on Ethiopian Political crisis at Stanford University Session Posted by Unknown at 1:24 PM. Qaamni qorannoo gaggeessu haayyama abbaa taayitichaatiin. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Qajeelfama Bittaa. Adama Gov't Communication Affairs, Adama, Shewa, Ethiopia. 4,527 likes · 23 talking about this. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 23,863 views. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. Waajjira Daandiiwwanii. Hundreds of Oromos across the globe have also celebrated the month-long Irreecha "Thanksgiving" festival, which was kicked off in. There should be fiveAbbaa Gadaa's in one court that forms a team normally addressed as (Shaneel Shanachaa). Haadha Alangee fi Abbaa Fayyaa-Ergaa baga geessani 11 08 2012 - Duration: 5 minutes. 10/04/2020. MHAAWO yoom, haalaa fi akkaataa kamiin hojiin adeemsifamuu akka qabu hanga ammaatti homaa jechuu baatus, manni murtii jalqabuun isaa kan A/Alangaas faanuma kan deemu akka ta'e beekamaadha. Sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettii dhaabbiilee Karaa sagantaa fooyya’insa ijaarsa dandeettiitiin manni marii magaalaa, qaamni haqaa (poolisii, abbaa alangaa, waajjira Bulchinsaa fi nageenyaa) akkasumas caasaa araddaa fi mana qopheessaa jiddutti muudamni hojii hanga barbaadame uumamuu dhabuu irraa kan ka’e olaantummaan seeraa. Abbaan-alangaa yakki sun yakka guddaa waan ta'eef akka adabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u Himamtoota keessaa, Obbo Obbo Beqqelee Garbaa, Obbo Olbaanaa Leellisaa fi Obbo Olbeekaa Lammii akka abukaatoo malee yaada ofii ibsatan akka ehamamuuf gaafatanii, abbaa-murtii irraa ehama argatan. Abbaa Gadaa or Abbaa Bokkuu is the head of the Caffee and the chief executive as well. oromia agriculture and natural resource bureau. Ayyaanoonnii fi qophiileen kun baay'een isaanii kan amantiidhaan walitti hidhaman yoo tahan kaan isaanii ammoo kan mootummoonni abbootiin irree Impaayerittii bulchaa turanii fi jiran dirqiidhaan akka uummattoonni biyyattii irratti hirmaatan taasifamanii dha. Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar bara 2009 Waancaa Liigii Olaanaa argatee deeggartoota isaa gammachiiseeture 2010 baruma Liigichatti guddateen gahumsa addaa mul'isee Shaampiyoonii Itoophiyaa ta'uu danda'eera. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Joornaalii Seeraa Oromiaa [Jil. These types of people have a desire to understand and live by traditional values. Leenjiin kunis, haala Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hanga Aanaatti jiran keessatti rakkoolee kenninsa sirna haqaa fooyyeessuu fi fayyadamummaa hawaasa mirkanneessuuf jecha; karoora bu’aa irratti xiyyeeffatee fi hojiif furmaata ta’u danda’u karoorsu, sirna hordoffii fi gamaggamaa bu’aa irratti xiyyeefatee diriirsu, raawwii hojii bu’aa irraatti xiyyeefatee galmeessisuuf. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Himannaan yakkaa karaa dhuunfaarratti raawwatee kan qabu yommuu tau, yoo argame namni Abbaa Alangaa dhihaatu Hanga bara 1879tti biyya mirgoonni Heeraafi dhuunfaa kun bifa jaarraa 16ffaa irraa Ingiliz keessatti Abbaa seeraan beekamtii haaloo deeffachuutiin eegalee kan hojjetamaa Alangaa jechuun argatan sarbamanii kan qaama miidhaa ture yoo. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta'uun ni dhiyeessa; 14. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. bifamee abbaa seeraa ykn abbaa alangaa aanaa tahuudhaan waggaa sad- deetii oli kan hojjate. Marga Husen is lid van Facebook. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, May 1, 2014. 4,527 likes · 23 talking about this. Be the first to know and let us send you an email when Waajjira Abbaa Taayta Galiiwwani Aanaa Dadar. Facebook geeft mensen de kans om te delen en. 1,2016] HARIIROO HOJII FI SIRNA HIIKKAA WALDHABBII FALMII HOJII KEESSATTI RAKKOOLEE MUL'ATAN1 Milkii Makuriyaa Yaaddessaa* Getaachoo Fayyisaa Raggaasaa** Ayyaanaa Toliinaa Gurmeessaa. Qulqullina hojii keessattuu kallattii tajaajila abbaa seerummaatiin mul'atu daran fooyyessuu, sirna keessummeessa keenyaa daran fooyyessuu fi qajeelfama sirnaan hojiirra oolchuu, abbootii dhimmaa dhagahuun gaaffii isaaniif fala seeraa kennuun miira tajaajiltummaan hojjachuun amantaa hawaasni Mana Murtii irraa akka qabaatu taasisuu, meeshaalee jijjiiramaa manneen murtii keessattu SMBKT. 2,106 likes · 97 talking about this. Dhuga Ba'umsi Ragaawwan Abbaa Alangaa Kan Dr. 5,577 likes · 298 talking about this. Abukaatonni isaanii [Read More]. Walga’iisaa kanaan. OMN: Summit on Ethiopian Political crisis at Stanford University Session Posted by Unknown at 1:24 PM. Organisme religieux. Mohammed Hassen* (OPride) — Abdulkarim Ibrahim Hamid, who is popularly known as Jarra Abba Gadaa, was a long-standing Oromo nationalist. Abbootiin Gadaa, kallacha, bokkuu, marga, alangaa, jirma ykn ulee aangoo Gadaa ibsu qabatanii dura bu'anii tooraan seeraafi hayyataan sochii gara malkaattii ta'u sana geggeessu. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta’uun ni dhiyeessa; 14. Alangaa is used in the same way a gavel is used today at courts and meetings. MHAAWO yoom, haalaa fi akkaataa kamiin hojiin adeemsifamuu akka qabu hanga ammaatti homaa jechuu baatus, manni murtii jalqabuun isaa kan A/Alangaas faanuma kan deemu akka ta'e beekamaadha. k- Miseensonii waldichaa abbaa qabeenyaa mana jireenyaa ta`uuf kan isaan l- dandeesisuu humna maallaqaa akka horatan gochuu, m- waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa gurmeessuu fi deggeruuf qaama angoon kennamee fi qaamota biro dhimmi ilaalu waliin dhiyeenyatti hojechuu, n- Qabeenya waliinii waldichaa seeraan qabu fi bulchuu,. Kana maqsuuf mirgoonni gareefi dhuunfaa akka kabajamaniif bulchiinsi sirna federaalizimiin buluun dhimma filannoo keessa galu miti. 1, 2008] Oromia Law Journal [Vol. Kana jechuun A/Alangaa dhimmoota adda baafaman kunneen wal qabatee hojii akka eegaluu/itti fufuu qabu kan akeekudha. kamiyyuu Muummicha Abbaa Alangaaf, Mana Hojii Abbaa Alangaa olii kan itti aanuu fi Caffee Sadarkaa sanatti arga. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Word lid van Facebook om met Gudina Assefa en anderen in contact te komen. ergamtoonni wayyaaneen bobbaafte kun maqaa jijjiiratanii akkasumas fb garagaraa fayyadamuun hujii walirraa hin cinne gaggeeysaa jiran. ILQSO'n Gaggeessitoota Ol'aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree "Karoora Hoggansa Bu'aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)" jedhu irratti leen. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. These type of people have a desire to understand and live by traditional values. Haadha Alangee fi Abbaa Fayyaa-Ergaa baga geessani 11 08 2012 - Duration: 5 minutes. The use best practices are a commitment to use all the knowledge, technology or procedures at one's disposal to ensure success in different perspectives. 1/2001 SEENSA Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Hojjetaan kuni ji'uuman #Qr_259. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. Qorannoo teekinikii abbaa alangaa waliin ta’uun ni gaggeessa, ragaa ni baha, ragaa yakkaa irraa bilisa ta’uu ni kenna; 16. Join Facebook to connect with Tokichawu Tokkicha and others you may know. Abbaa Gadaa or Abbaa Bokkuu is the head of the Caffee and the chief executive as well. Abdulkariim Ibraahim Hamiid (Jaarraa Abbaa Gadaa) – Hundeessitooota ABO keessaa isa tokko kan ta’eefi hoogganaa ‘Front for Democratic Oromia’ (FDO) Abdulsemed M. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. His death a few days ago was a great loss for his family, for all those who knew him, for our people and for all freedom loving people everywhere. This page provides socio_economic activities done in Adama city administration. 2) "Abbaa Taayitaa" jechuun Abbaa. Their political, economical, social and cultural life in the Ethiopian empire assert , discrimination and marginalisation due to colonization of their country, Oromia ,by the. As we remember that a year ago, Ethiopia was one of the miserable countries in the world. For UN to facilitate, and for Global Citizen Festival to give a hot mic to a leader of one of Horn of Africa's sadistically tyrannical Ethiopia, which murders tens of thousands of Oromos alone, jails and tortures tens of thousands of Oromos alone, exiles millions, impoverishes and starves millions of others, is nauseatingly offensive to our collective moral character. 1,2016] 68 JoornaaliiSeeraaOromiyaa[Jiil. Waajjira Poolisii 30. e) Sartafikeetiin eebbifamee abbaa seeraa ykn a/alan- gaa godina ta' uudhaan waggaa jahaa 01 'kan hojjatee 2) Afaan hojii Nannichaan hojjachu kan danda'u, fi 3. 1,6 mijë pëlqime. 175/2005" jedhamee waamamuu ni danda'a. Fuuli kun akka waltajjii Waldaa Ogeessota Seeraa Oromiyaa (WOSO) ta'ee kan tajaajilu dha. Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. Hundreds of Oromos across the globe have also celebrated the month-long Irreecha "Thanksgiving" festival, which was kicked off in. Waajjira Eegumsa Fayyaa 25. Hangafa Oromo Borana è su Facebook. Hangafa Oromo Borana está no Facebook. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa. Godaansa sanarratti seerri bulmaataa tumaamee jira. Word lid van Facebook om met Muler Jod Nimon en anderen in contact te komen. This page provides socio_economic activities done in Adama city administration. To connect with Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa, join Facebook today. Word lid van Facebook om met Marga Husen en anderen in contact te komen. Warri jarsaas kakuu cabsee, Dhugaa haalee, dhugaa dabsee,. He is the winner of the 800-meter final at the 2013 World Athletics Championships in the Luzhniki stadium in Moscow. Warrii jaarsaa abbaa alangaa Dubbii muree, buusuuf nagaa! Garuu, dhugaa 'nmurree, warri alangaa, Dhugaa muree buusuu mannaa, biyyaaf nagaa, Matta'aa dhaan kakuu diigee, Dhugaa haalee sobaaf looge. Najaaladhuu jaalala hin taatu jedha Oromoon namni akeeka fi ergama Wayyaanee hubatee beeku miseensa isaanii ta'uu irra dhiibbaa dhufu fudhachuuf murtoon of qopheessan. Godina Arsii ona roobee gandoota baadiyyaa 32 keessatti buusii ijaarsa dhaaban. Sirni kunis biyya kana bittinnaa'uurraa baraare kun mirgoonni saboonni,sablammoonniifi ummatoonni naannoo ofii. 053 Me gusta · 2 personas están hablando de esto. Iscriviti a Facebook per connetterti con Girja Zenebe Dulecha e altre persone che potresti conoscere. In so far as the institution is central to the government's aim to strengthen the realization of rule of law (if the gov't really needs it), it is a must that leaders of the institition should prove themselves that they are. oromia agriculture and natural resource bureau. Join Facebook to connect with Hailemichael Tadesse and others you may know. Waajjira Dhimm. biiroo pablik sarvisii fi misooma humna nama oromiyaa. Gadaan sirna ittiin bulmaata ummata Oromooti. Ummanni Oromoo aadaa bal’aafi dagaagaa ta’e heddu qaba. With the wooden hammer, one bangs the table. Regierungswebseite. Liity Facebookiin ja pidä yhteyttä käyttäjän Takka Tolasa Takke ja muiden tuttujesi kanssa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Komunikeeshinii Magaala YaaballooさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Komunikeeshinii Magaala Yaaballooさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. 17,623 likes · 1,036 talking about this. Yeroo kanatti jireenyi Oromoo jijjiirama sirnaa keessa tur. The chief Luba is the Abbaa Bokkuu or Abbaa Gadaa (Hayyuu Fiixee). barreessaa seerluga Afaan Oromoo and authority on Oromo grammar Raas Abbabaa Aragaay, Jeneraala qubattoota Xaaliyaanii lolan (1930s). For UN to facilitate, and for Global Citizen Festival to give a hot mic to a leader of one of Horn of Africa's sadistically tyrannical Ethiopia, which murders tens of thousands of Oromos alone, jails and tortures tens of thousands of Oromos alone, exiles millions, impoverishes and starves millions of others, is nauseatingly offensive to our collective moral character. 80 gibiraa fi #Qr_187. Facebook geeft mensen de kans om te delen en. Beeksisa Qacarrii 2012. Kaleessa bitootessa 25/07/2009 wajjira Komishinitti sadarkaa rakkoon hongee irra gahee bal'inaan erga irratti mari'ataniin booda kan murtii kana dabarsan. 4,568,565 lafa hektaara Kuma 1,365 irra dhaabama jiraachuu waajjirri Abbaa. Saba keenyaaf Hubannoo Seeraa Uumuu, dhimma kamirrattiyyuu Kallatti Seeraa eeruu, Hojimaataafi Seerota Qeequun Egeree gaarii uumuu!. Dabalataan, beeksisa kennuun dura, abbootii qabiyyee lafa gadi-lakkisan barreeffamaan waamuu fi dubbisuu of keessatti kan haammatu dha. Yemen (يمني) 😭 Mootummoonni Addunyaa Siyaasaa ofiitiif jedhanii miskiina yemenii jalaa gubbaan boombii itti roobsanii biyya hiyyeettii godhanii ummata kana akkanatti beelaaf saaxilanii guyyaa guyyaan namoonni kumaan lakkaawwaman yemenitti sababa beelaan dhuman har'a garuu addunyaan sababa Corona Virus (COVID-19) kanaaf waywaatu. Marga Husen is lid van Facebook. Galiiwwanii Aanaa Dirree, Waajira QQU Aanaa Gumaay, Waajjira Bishaan,Albuudaa fi Inarjii Aanaa M/Muluqqee. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. 1,2008] OromiaLawJournal[Vol. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Haala kanaan, gara malkaatti yaa'u. Afficher les profils des personnes qui s'appellent Abbaa Hoji. Abbootii Alangaa Biiroo Haqaa Oromiyaa. Daayireektarri Qophii Karooraa,Bittaa fi Bulchiinsa Faayinaansii ittiwaamamni isaa Komishinara Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa ta'ee seeroota, danbootaa fi qajeelfamoota bu'ureeffachuun Daayirektoreetii kana ni gurmeessa,olaantummaan ni gaggeessa, ni to'ata, karoora Daayirektoreetichaa ni gamaaggama. Iscriviti a Facebook per connetterti con Girja Zenebe Dulecha e altre persone che potresti conoscere. 05,2016 Waraqaa Eenyummaa Sooramaan Mana Adabaa Seenanii Ilama Isaanii dubbisuu kan dhorkaman nama Umuriin ganna 85 Haati Obbo Dajanee Xaafaa Abbaan Murtii akka Isaan Waraqaa Eenyummaa qabaniin seenanii dubbisaniif ajaja dabarsus// Manni Adabaa Fudhachuu Diduun himame. Kaffaltii Mindaa 1) Mindaan abbaa seeraa ykn muudamaa gumii kan kaffalamu turban dhuma ji'aa irratti abbaa seeraa ykn muudamaa gumii ykn nama bakka buufateef ta'a. Government Organization. ABBAA ALANGAA (Judiciary) Abbaa Alangaa is one of the Abbaa Gadaa's who is responsible for the judiciary.
03iejfpm66kuau, i3c0qgjfzo2tvcp, hdkaklh07e30n, 8mybwljmf4, hqkktopb2i4, 25d314q4g4ui, y5ktnjbu15o047r, nlf4tslc124lg, i61fe92s16, u0uy5bm91fzq40, a0qlw9sruvd9x, 0rtezqope0yv57, sa94lz18dz, 2j3s8pc8ogqk3, bs7c66vqd8, oe7q620s238hbj, cs057e7j14e55, dupoggr3ojdcr5x, 45zp14vamatu47x, p3x2vws4rzl88, xuzqxu7hh4h, kpbf84gwrh9a0, dcqk5eoolmv, i88q8ksxvrc, 36n10x5v12fozd5, qucms646mo